GÅVOBREV AVSEENDE LÖS EGENDOM

Advokatfirman von Schéele AB


Det kan vara lämpligt att först informera sig om advokatbyråns tjänster på www.von.scheele.se.

Gåvobrev är en handling, genom vilken viss egendom eller en andel därav byter ägare, antingen helt utan betalning eller mot en viss betalning, som understiger marknadsvärdet på gåvan. För att realisationsskatt i förekommande fall skall kunna undvikas, måste detta vederlag, inklusive övertagna lån, understiga 100 procent av gåvans värde. I annat fall kan vid överlåtelse mellan makar en bodelning under pågående äktenskap i stället rekommenderas, för undvikande av skatt. Kontakta oss då för ytterligare informationer därom.

Ett gåvobrev avseende lös egendom, upprättat av en advokat, kan man enklast, snabbast och billigast beställa hos oss via Internet genom att fylla i nedanstående formulär. Vi granskar därefter manuellt de lämnade uppgifterna och skriver sedan ut ett gåvobrev och sänder detta till Er tillsammans med en faktura. Ni betalar alltså inte Ert gåvobrev förrän Ni har fått möjlighet att se resultatet. Ni erhåller således ett färdigt gåvobrev och inte bara en blankett, en mall eller ett formulär. Om vi behöver några kompletterande uppgifter, eller om det uppstår någon oklarhet om hur vi skall formulera Ert gåvobrev, kontaktar vi Er för komplettering. Det har ingen som helst betydelse var i Sverige Ni finns.

Om gåvan sker mellan makar, och om gåvan fortsättningsvis skall utgöra enskild egendom men inte automatiskt kommer att utgöra enskild egendom genom ett tidigare äktenskapsförord, måste nu även ett äktenskapsförord avseende gåvan upprättas. Även ett sådant kan beställas på vår hemsida www.von.scheele.se.

Det händer ganska ofta, att gåvotagaren av någon anledning redan solidariskt med gåvogivaren ansvarar för den skuld som belöper på den gåva som skall överlåtas. I sådant fall måste detta anges och närmare beskrivas under ÖVRIGA UPPLYSNINGAR, så att detta inbördes skuldförhållande, som tidigare, när lånet togs hos kreditgivaren/banken, skall vara fastställt genom en revers eller ett skuldebrev, samtidigt kan regleras. Att man har giftorätt i ett föremål innebär inte att man är solidariskt ansvarig för lånet, utan det måste i så fall finnas ett avtal därom med kreditgivaren/banken.

Det händer i sällsynta fall, att gåvogivaren av någon anledning själv vill behålla hela skulden. Även detta måste anges under ÖVRIGA UPPLYSNINGAR, så att detta får klargöras i gåvobrevet.

Gåvobrevet gäller från det att såväl gåvogivaren som gåvotagaren har undertecknat gåvobrevet. Antedatering får inte ske.

Samtliga parter anses vara beställare av gåvobrevet. Skulle det hos någon av parterna föreligga någon oklarhet om innehållet i Ert gåvobrev, är det viktigt att Ni kontaktar oss per telefon eller e-post för ett klarläggande. Det sker givetvis gratis.

Ett gåvobrev avseende lös egendom kostar 797,50 kronor inklusive moms, om det beställs via Internet. Beloppet motsvarar en halvtimmas arbete enligt årets rättshjälpstaxa. En eventuell kortare konsultation på högst 15 minuter sker kostnadsfritt. Ytterligare konsultation debiteras enligt rättshjälpstaxan.

Vid större gåva mellan makar bör gåvan genom Skatteverkets försorg kungöras i tidningen. Annars erhålles inte tredjemansskydd. Åtgärden är dock frivillig. Om Ni vill att vi även ombesörjer denna kungörelse, kostar denna tilläggstjänst ytterligare 388 kronor inklusive moms. Skatteverkets avgift på 275 kronor tillkommer alltid när det gäller registrering av gåva.

Snabbast och smidigast sker leveransen per e-post. Om Ni av någon anledning så önskar, kan Ni i stället få Ert gåvobrev levererat med vanlig post. Ange leveranssättet nedan.

Ställ markören i den första rutan och skriv in gåvogivarens efternamn. Flytta sedan markören till nästa ruta genom att trycka på TAB (ej ENTER). Fyll i samliga fält. Om en fråga inte kan besvaras, sätt då i stället ett bindestreck (-) i fältet. När hela formuläret är ifyllt, sänder Ni iväg det till oss via Internet genom att trycka på knappen SKICKA nedan. Då erhåller Ni genast en automatisk bekräftelse på att överföringen har fungerat.


GÅVOGIVARE

Svarsfält

Efternamn

Samtliga förnamn i rätt ordning (varvid tilltalsnamnet anges med STORA BOKSTÄVER).

Personnummer med bindestreck (ååmmdd-xxxx)

Gatuadress eller boxadress

Postnummer med mellanslag (xxx xx)

Postadress (ort)

Telefonnummer bostaden

Telefonnummer arbetet

Telefaxnummer

E-postadress

Ange i förekommande fall släktskap mellan gåvogivare och gåvotagare. Om släktskap ej föreligger, anges detta.

 

GÅVOTAGARE

 

Efternamn

Samtliga förnamn i rätt ordning (varvid tilltalsnamnet anges med STORA BOKSTÄVER).

Personnummer med bindestreck (ååmmdd-xxxx)

Gatuadress eller boxadress

Postnummer med mellanslag (xxx xx)

Postadress (ort)

Telefonnummer bostaden

Telefonnummer arbetet

Telefaxnummer

E-postadress

 

ÖVRIGA UPPGIFTER

 

Ange gåvoobjektet

Skall gåvan utgöra enskild egendom? (Ja/Nej)

Skall i så fall även avkastningen därav utgöra enskild egendom? (Ja/Nej)

Finns det vid gåva mellan makar i så fall redan ett äktenskapsförord, som kommer att omfatta att även denna gåva blir enskild egendom? (Ja/Nej). I annat fall måste detta beställas separat.

Skall gåvan utgöra förskott på arv? (Ja/Nej)

Om det finns någon till gåvoobjektet hörande skuld som skall övertagas, ange då beloppet här

Om någon kontant betalning skall erläggas för gåvoobjektet, ange då beloppet här

Leverans via e-post (ange e-postadressen) eller med vanlig post (ange mottagarens namn)?

 

BESTÄLLARE

 

Efternamn, tilltalsnamn (obligatorisk uppgift). *
Övriga upplysningar:
Om det finns fler gåvogivare eller gåvotagare, ange dessa
här med motsvarande uppgifter som efterfrågas ovan.
Övriga villkor eller önskemål

Glöm inte att skriva samtligas hela tilltalsnamn med STORA BOKSTÄVER.

Besvara samtliga frågor.

Till Internettjänstsidan

Advokatfirman von Schéele AB
Storgatan 44
571 32 NÄSSJÖ

Telefon: 0380-122 15
Telefax: 0380-193 43

Vår e-postadress finns under länken "Kontaktuppgifter"
i registret längst till vänster på hemsidans förstasida.

Hemsida: www.von.scheele.se


Advokat Inge von Schéele ©