GÅVOBREV AVSEENDE FASTIGHET

Advokatfirman von Schéele AB


Det kan vara lämpligt att först informera sig om advokatbyråns tjänster på www.von.scheele.se.

Gåvobrev är en handling, genom vilken en fastighet eller en fastighetsandel byter ägare, antingen helt utan betalning eller mot en viss betalning, som understiger föregående års taxeringsvärde på den överlåtna fastigheten/fastighetsandelen. Om viss betalning skall erläggas, måste denna betalning, inklusive övertagna lån och upplupna räntor, understiga 85 procent av föregående års taxeringsvärde på den överlåtna fastigheten/fastighetsandelen, för att stämpelskatt skall kunna undvikas. För att realisationsskatt i förekommande fall skall kunna undvikas, måste detta totala vederlag, inklusive övertagna lån och upplupna räntor, understiga 100 procent av föregående års taxeringsvärde på den överlåtna fastigheten/fastighetsandelen. I annat fall kan vid överlåtelse mellan makar en bodelning under bestående äktenskap i stället rekommenderas, för undvikande av skatt. Kontakta oss då för ytterligare informationer därom.

Ett gåvobrev avseende en fastighet eller fastighetsandel, upprättat av en advokat, kan man enklast, snabbast och billigast beställa hos oss via Internet genom att fylla i nedanstående formulär. Vi granskar därefter manuellt de lämnade uppgifterna och skriver sedan ut ett gåvobrev och sänder detta till Er tillsammans med en faktura. Ni betalar alltså inte Ert gåvobrev förrän Ni har fått möjlighet att se resultatet. Ni erhåller således ett färdigt gåvobrev och inte bara en blankett, en mall eller ett formulär. Om vi behöver några kompletterande uppgifter, eller om det uppstår någon oklarhet om hur vi skall formulera Ert gåvobrev, kontaktar vi Er för komplettering. Det har ingen som helst betydelse var i Sverige Ni finns.

Om gåvan sker mellan makar, och om fastigheten/fastighetsandelen fortsättningsvis skall utgöra enskild egendom, men inte automatiskt kommer att utgöra enskild egendom genom ett tidigare äktenskapsförord, måste nu även ett äktenskapsförord avseende gåvan upprättas. Även ett sådant kan beställas på vår hemsida www.von.scheele.se.

Det händer ganska ofta, att gåvotagaren av någon anledning redan solidariskt med gåvogivaren ansvarar för den skuld som belöper på den fastighet/fastighetsandel som skall överlåtas. I sådant fall måste detta anges och närmare beskrivas under ÖVRIGA UPPLYSNINGAR, så att detta inbördes skuldförhållande, som tidigare, när lånet togs hos kreditgivaren/banken, skall vara fastställt genom en revers eller ett skuldebrev, samtidigt kan regleras. Att man har giftorätt i en fastighet innebär inte att man är solidariskt ansvarig för lånet, utan det måste i så fall finnas ett avtal därom med kreditgivaren/banken.

Det händer i sällsynta fall, att gåvogivaren av någon anledning själv vill behålla hela skulden. Även detta måste anges under ÖVRIGA UPPLYSNINGAR, så att detta får klargöras i gåvobrevet, inte minst med hänsyn till frågan om pantbrev.

Ibland får vi besked om att det brådskar med överlåtelsen. I sådant fall ber vi Er även tala om varför det är bråttom.

Det kan påpekas att det är olagligt att skänka bort en fastighet eller en fastighetsandel om man är på obestånd eller om man riskerar att hamna på obestånd genom gåvan.

Vid utnyttjande av ROT-avdrag får arbetet inte påbörjas förrän gåvobrevet är undertecknat av samtliga. Gåvobrevet gäller från det att såväl gåvogivaren som gåvotagaren har undertecknat gåvobrevet och bevittning har ägt rum. Antedatering får inte ske. Från och med överlåtelsedagen (dagen för gåvobrevets undertecknande) kan man alltså utnyttja ett rotavdrag för varje delägare.

Samtliga parter anses vara beställare av gåvobrevet. Skulle det hos någon av parterna föreligga någon oklarhet om innehållet i Ert gåvobrev, är det viktigt att Ni kontaktar oss per telefon eller e-post för ett klarläggande. Det sker givetvis gratis.

Ett gåvobrev avseende en fastighet kostar 797,50 kronor inklusive moms, om det beställs via Internet. Beloppet motsvarar en halvtimmas arbete enligt årets rättshjälpstaxa. En eventuell kortare konsultation på högst 15 minuter sker kostnadsfritt. Ytterligare konsultation debiteras enligt rättshjälpstaxan.

Vid gåva mellan makar skall gåvan genom Skatteverkets försorg kungöras i tidningen, innan lagfart kan beviljas. Om Ni vill att vi även ombesörjer beställningen av denna obligatoriska kungörelse, kostar denna tilläggstjänst ytterligare 388 kronor inklusive moms. Skatteverkets avgift på 275 kronor tillkommer alltid när det gäller registrering av gåva.

Om Ni vill att vi även ansöker om lagfart, kostar denna tilläggstjänst ytterligare 388 kronor inklusive moms. Inskrivningsmyndighetens avgift på 825 kronor tillkommer. Vi förmedlar lagfartskostnaden till Inskrivningsmyndigheten. Det är obligatoriskt att ansöka om lagfart.

Snabbast och smidigast sker leveransen till Er per e-post. Om Ni av någon anledning så önskar, kan Ni i stället få Ert gåvobrev levererat med vanlig post. Ange leveranssättet nedan.

Ställ markören i den första rutan och skriv in gåvogivarens efternamn. Flytta sedan markören till nästa ruta genom att trycka på TAB (ej ENTER). Fyll i samliga fält. Om en fråga inte kan besvaras, sätt då i stället ett bindestreck (-) i fältet. När hela formuläret är ifyllt, sänder Ni iväg det till oss via Internet genom att trycka på knappen SKICKA nedan. Då erhåller Ni genast en automatisk bekräftelse på att överföringen har fungerat.


GÅVOGIVARE

Svarsfält

Efternamn.

Samtliga förnamn i rätt ordning (varvid tilltalsnamnet anges med STORA BOKSTÄVER).

Personnummer med 10 siffror och bindestreck (ååmmdd-xxxx).

Gatuadress eller boxadress.

Postnummer med mellanslag (xxx xx).

Postadress (ort).

Telefonnummer bostaden.

Telefonnummer arbetet.

Telefaxnummer.

E-postadress.

Är gåvogivaren ogift, sambo, gift, skild eller änkeman/änka?

Ange i förekommande fall släktskap eller relation mellan gåvogivare och gåvotagare. Om släktskap eller relation ej föreligger, anges detta.

När förvärvade gåvogivaren fastigheten?

 

GÅVOGIVARENS MAKE, MAKA ELLER SAMBO, OM SÅDAN FINNS ELLER HAR FUNNITS

Efternamn.

Samtliga förnamn i rätt ordning (varvid tilltalsnamnet anges med STORA BOKSTÄVER).

Personnummer med 10 siffror och bindestreck
(ååmmdd-xxxx).

Gatuadress eller boxadress.

Postnummer med mellanslag (xxx xx).

Postadress (ort).

Telefonnummer bostaden.

Telefonnummer arbetet.

Telefaxnummer.

E-postadress.

Om sambo finns, och om fastigheten utgör gemensam bostad, har sambon då genom anmälan till Inskrivningsmyndigheten fått antecknat att fastigheten är gemensam bostad för dem båda? (Ja/Nej). Frågan besvaras endast om gåvogivaren är sambo.

 

GÅVOTAGARE

Efternamn.

Samtliga förnamn i rätt ordning (varvid tilltalsnamnet anges med STORA BOKSTÄVER).

Personnummer med bindestreck
(ååmmdd-xxxx).

Gatuadress eller boxadress.

Postnummer med mellanslag (xxx xx).

Postadress (ort).

Telefonnummer bostaden.

Telefonnummer arbetet.

Telefaxnummer.

E-postadress.

 

ÖVRIGA UPPGIFTER

I vilken kommun ligger fastigheten?

Fastighetens officiella beteckning, inkl kommunens namn.

Hur stor andel av hela fastigheten äger gåvogivaren i dag? (1/1, 1/2 eller annan angiven andel).

Hur stor del av hela fastigheten skall överlåtas? (1/1, 1/2 eller annan angiven andel).

Ange här fastighetens totala skuldbelopp inklusive per överlåtelsedagen upplupen ränta.
Använd tusenseparator på alla belopp (x xxx xxx).

Ansvarar gåvotagaren redan för viss del av skulden? (Ja/Nej). Redogör i så fall här noga för detta förhållande.

Om det finns någon fastighetsskuld, ange då här det exakta skuldbeloppet som nu skall övertagas av gåvotagaren och som per överlåtelsedagen belöper på den aktuella fastigheten/fastighetsandelen som skall överlåtas, inkl per den dagen upplupen ränta.

Om någon kontant betalning skall erläggas för den aktuella fastigheten/fastighetsandelen som skall överlåtas, ange då beloppet här.

Ange här föregående års taxeringsvärde som belöper på hela fastigheten.

Ange här föregående års taxeringsvärde som belöper på den aktuella fastigheten/fastighetsandelen som skall överlåtas.

Utgör fastigheten/fastighetsandelen i dag gåvogivarens enskilda egendom? (Ja/Nej).

Skall gåvan utgöra gåvotagarens/gåvotagarnas enskilda egendom? (Ja/Nej).

Skall i så fall även avkastningen därav utgöra enskild egendom? (Ja/Nej).

Finns det vid gåva mellan makar i så fall redan ett äktenskapsförord, som kommer att omfatta att även denna gåva blir enskild egendom? (Ja/Nej). I annat fall måste detta beställas separat.

Skall gåvan utgöra förskott på arv? (Ja/Nej).

Om minst två personer fortsättningsvis skall äga fastigheten tillsammans, skall då gåvotagaren/gåvotagarna ha rätt att ansöka om tvångsförsäljning eller tvångsförvaltning av fastigheten enligt samäganderättslagen? (Ja/Nej).

Skall advokatbyrån vid överlåtelse mellan makar även ombesörja den obligatoriska kungörelsen av gåvan? (Ja/Nej). Frågan besvaras endast vid överlåtelse mellan makar.

Skall advokatbyrån även ombesörja den obligatoriska lagfarten? (Ja/Nej).

Leverans via e-post (ange e-postadressen) eller med vanlig post (ange mottagarens namn)? Leverans via e-post rekommenderas.

 

BESTÄLLARE

Efternamn, tilltalsnamn (obligatorisk uppgift). *

 

Övriga upplysningar:
Om det finns fler gåvogivare eller gåvotagare, ange dessa
här med motsvarande uppgifter som efterfrågas ovan.
Övriga villkor eller önskemål.

Glöm inte att skriva samtliga hela tilltalsnamn med STORA BOKSTÄVER.

Besvara samtliga frågor.

Fastighetsbeteckningar börjar numera alltid med kommunens namn, exempelvis Nässjö Gåsen 10.

Till övriga Internettjänster

Advokatfirman von Schéele AB
Storgatan 44
571 32 NÄSSJÖ

Telefon: 0380-122 15
Telefax: 0380-193 43

Vår e-postadress finns under länken "Kontaktuppgifter"
i registret längst till vänster på hemsidans förstasida.

Hemsida: www.von.scheele.se


Advokat Inge von Schéele ©